Zápis z valné hromady T.J. Sokol Lány konané dne 12.2.2024

25.02.2024

Program valné hromady řídila místostarostka Martina Hořejší

1. Zahájení VH

2. Schválení programu VH

3. Volba komisí - mandátová a volební, návrhová

4. Zpráva místostarostky o činnosti v roce 2023

5. Zprávy z oddílů: volejbal, stolní tenis, všestrannost

6. Zpráva o hospodaření TJ v roce 2023

7. Zpráva kontrolní komise

8. Poděkování odstupujícím členkám kontrolní komise

9. Volba starosty, členů kontrolního komise

10. Diskuze

11. Závěr VH – slovo nově zvoleného starosty

12. Usnesení z valné hromady

1. Zahájení VH

Místostarostka přivítala přítomné členy a hosty valné hromady

2. Schválení programu VH

Schválení předloženého programu

Hlasování – jednomyslně schváleno - pro 37, proti 0, zdržel se 0

· Volba komisí - mandátová a volební, návrhová

Mandátová a volební komise

Petr Moravec, Zuzana Fenclová, Hana Mésárošová

Hlasování – jednomyslně schváleno - pro 37, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise:

Karel Malík, Antonín Bauer, Jitka Bergmanová

Hlasování – jednomyslně schváleno - pro 37, proti 0, zdržel se 0

4. Zpráva místostarostky TJ o činnosti za rok 2023

V roce 2023 jsme se v Tělocvičné jednotě Sokol Lány snažili naplnit význam slova "všestrannost" tj. nabízet všestranné sportovní aktivity registrovaným členům a široké veřejnosti. Nabízíme hodiny aerobiku, kondičního cvičení, zdravotního cvičení, lehkou atletiku, turistiku, kolektivní sporty, florbal, stolní tenis a volejbal. Cvičební hodiny vedou cvičitelky, které mají příslušnou cvičitelskou kvalifikaci a průběžně se vzdělávají účastí na různých seminářích a školících akcích.

Naši členskou základnu tvoří k datu 31.12.2023 celkem 234 členů a z toho je 119 dětí. Máme 3 oddíly – všestrannost, stolní tenis a volejbal, které mají pravidelné tréninky. V roce 2023 v lánské sokolovně sportovci strávili celkem 6.677 cvičebních hodin.

Naši budovu bezplatně využívá Mateřská škola Lány pravidelně každé úterý dopoledne (dle potřeby). Příležitostně využívá sokolovnu i Základní škola na školní akademie, olympiádu nebo vystoupení. Obě školy pravidelně využívají venkovní sportoviště za sokolovnou. Rovněž spolupracujeme s obcí Lány a dalšími spolky v obci a v případě potřeby půjčujeme nebo pronajímáme sokolovnu pro pořádání společenských událostí – plesů, divadel, koncertů a kulturních akcí Přástky, Udělení ceny Klobouk dolů.

TJ Sokol Lány je vlastníkem budovy sokolovny čp. 217 a venkovního sportoviště a pozemku přiléhajícího k Masarykově náměstí a k ulici Na Ohradech okolo sokolovny.

O administrativní chod, péči o budovu sokolovny, venkovní sportoviště se starají všichni členové TJ pod vedením výboru, ten byl v roce 2023 osmičlenný do rezignace starosty Martina Zelenky 5.10.2023. Od jeho rezignace vedu Sokol já jako místostarostka jednoty.

K jednotlivým oddílům a jejich činnosti řeknou samotní trenéři, kteří jsou dnes na valné hromadě přítomni.

K oddílům, které svou činnost v rámci TJ provozují řadu let v loňském listopadu přibyla dětská herna, které jsme ponechali jméno Domeček. Tuto aktivitu zastřešuje Jana Porcalová a ostatní členové výboru jsou jí nápomocni.
Za symbolické vstupné prostory galerie v 1. patře využívají zejména rodiče na rodičovské dovolené jako komunitní prostor pro seznámení se navzájem a sdílení. Vybrané vstupné pokrývá náklady na energie. Otevřeno je středeční dopoledne.

Chtěla bych zmínit Běh zámeckým parkem, který je velkou veřejnou sportovní akcí je Běh zámeckým parkem, jehož jsme společně s obcí Lány a Základní školou Lány spolupořadateli. Koná se pravidelně 8. května s účastí více jak 500 běžců napříč všemi věkovými kategoriemi. Letošní ročník je jubilejní 50. v pořadí

Pétanque

Pro zájemce z řad občanů organizujeme od dubna do října turnaj ve hře pétanque, do něhož se zapojilo v roce 2023 cca padesát hráčů. Organizaci této akce se věnuje Zuzana Fenclová.

Uspořádané akce v roce 2023, které bych chtěla zmínit, protože se na jejich uspořádání podíleli všichni členové napříč naší jednotou.

Dětský sportovní den – 4.6.2023

Akce uspořádaná společně se spolkem Naše Lány, Modeláři Lány a okolí a za pomoci obce Lány. Na zajištění programu a přípravách se podílelo téměř 70 lidí – členů naší jednoty, ale i ochotní dobrovolníci, podporovatelé a členové jiných spolků. Akci hodnotíme jako úspěšnou a budeme jej 9.června 2024 pořádat znovu.

Divadelní představení – 15. 5. a 20. 10. 2023

Dvakrát jsme pozvali kladenský divadelní soubor V.A.D. a uspořádali divadelní představení pro veřejnost. Ze vstupného jsme uhradili vystoupení a díky občerstvení z divadelní kavárny, kterou jsme připravili, byla akce zisková. Obě akce byly hojně navštívené a v jejich pořádání budeme pokračovat.

Sokolská štafeta - 28.9.2023

V rámci propagace Všesokolského sletu v roce 2024 jsme se připojili k celorepublikové akci a uspořádali jsme štafetový běh za sokolovnou pro veřejnost. Akci navštívilo 50 sportovců.

Župní přebor předškoláků – 3.6.2023

4. ročník přeborů dětí v lehké atletice si získal své pravidelné místo v kalendáři lánského Sokola a koná se pravidelně na venkovním sportovišti za sokolovnou. Účastní se ho více jak 30 dětí a má stoupající návštěvnost.

Plán na rok 2024 TJ Sokol Lány

  • Nabízet pestrou škálu pohybových a sportovních aktivit všem věkovým skupinám.
  • Podporovat zapojení členů TJ do nácviku sletových skladeb.
  • Pečovat o majetek TJ s péčí vzorného hospodáře. Zajišťovat průběžně údržbu a opravy objektu sokolovny a hřiště. Výbor stále věnuje velkou pozornost provozu a údržbě objektu sokolovny i přilehlého hřiště. Pravidelně probíhají brigády členů - generální úklid sokolovny, úklid hřiště, údržba zeleně na pozemku – to vše ve vlastní režii.
  • Pokračovat v přípravě investiční akce – zateplení objektu, včetně nové fasády. Máme hotový projekt, schválené platné stavební povolení. Stále střádáme finanční prostředky, abychom měli vlastní zdroje na spoluúčast k případným dotacím, které jsou jedinou cestou k realizaci této investiční akce.
  • Získávat další finanční prostředky zejména z pronájmů a komerčních aktivit, které můžeme využít na naši sportovní činnosti nebo investiční akce. Účelně vynakládat získané prostředky. Včas a důsledně vybírat členské i oddílové příspěvky a poplatek za neodpracované brigádnické hodiny.
  • Vyhledávat dotační tituly vhodné pro TJ Sokol Lány.
  • Maximálně šetřit energie.
5. Zprávy z jednotlivých oddílů

Stolní tenis – zprávu přednesl bratr Petr Moravec

Volejbal - zprávu přednesl bratr Martin Zelenka

Všestrannost – zprávu přednesla sestra Ing. Jana Porcalová

Náčelnice Ing. Jana Porcalová požádala přítomné členy TJ o schválení příspěvku na oblečení všem cvičencům, kteří budou reprezentovat TJ Lány a obec Lány, tj. 500 Kč/osoba pro 16 cvičenců (seniorkám oblečení uhradí sponzor) a dále o úhradu účastnického poplatku pro všech 25 cvičenců naší TJ ve výši 700 Kč/osoba.

Hlasování – jednomyslně schváleno - pro 37, proti 0, zdržel se 0

6. Zpráva o hospodaření TJ v roce 2023

Přednesla hospodářka TJ sestra Iva Mišková

7. Zpráva kontrolní komise

Přednesla sestra Věra Svobodová

8. Poděkování výboru a členů TJ odstupujícím členkám kontrolní komise

Sestře Věře Svobodové a sestře Ivetě Worofkové. Květinu předal člen výboru TJ Jan Rovný.

9. Volba starosty a členů kontrolní komise

Starostka TJ – Ing. Jana Porcalová

Hlasování – schváleno - pro 36, proti 0, zdržel se 1

Členové kontrolní komise - Ing. Jitka Břehová a Helena Jančaříková

Hlasování – schváleno - pro 35, proti 0, zdržel se 2

10. Diskuse

Členové oddílu volejbalu poděkovali bývalému starostovi Martinu Zelenkovi za jeho činnosti ve výboru TJ.

Host - Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová poděkovala výboru TJ za spolupráci a popřála úspěchy v další činnosti

Host - Místostarosta obce Petr Králíček poděkoval výboru TJ za spolupráci a popřál úspěchy v další činnosti

Starostka Ing. Jana Porcalová – poděkovala projevení důvěry zvolením do funkce

11. Usnesení valné hromady

Hlasování – jednomyslně schváleno

pro 37, proti 0, zdržel se 0

12. Závěr valné hromady

V Lánech dne 12.2.2024

Zapsala: Martina Hořejší
Zkontrolovala: Ing. Jana Porcalová

Usnesení valné hromady TJ Sokol Lány konané dne 12. 2. 2024

Valná hromada

1. volí

a. starostkou TJ. Ing. Janu Porcalovou

b. členkami kontrolní komise Ing. Jitku Břehovou, Helenu Jančaříkovou a Petru Novákovou

2. schvaluje

a. zprávu starostky o činnosti T.J. za rok 2023

b. zprávu hospodářky o hospodaření T.J. za rok 2023

c. účetní uzávěrku za rok 2023 a rozhodla o převedení čistého výsledku hospodaření ve výši 99 000 Kč do vlastního jmění.

3. bere na vědomí

a. zprávu mandátové komise o účasti na valné hromadě,

b. zprávy oddílů stolního tenisu, volejbalu a všestrannosti.

c. zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření TJ za rok 2023

d. rezignaci Věry Svobodové a Ivety Worofkové na členky kontrolní komise k 12.2.2024

e. do řádné volební valné hromady, která proběhne v roce 2025, bude výbor TJ pracovat ve složení: starostka Ing. Jana Porcalová, místostarostka Martina Hořejší, jednatelka PhDr. Václava Nováková a členové Iva Mišková, Jan Rovný, Milan Moravec a Miroslav Píša.

f. kontrolní komisi ve složení Ing. Jitka Břehová, Helena Jančaříková a Petra Nováková.

4. ukládá

4.1. výboru TJ

a. nadále hledat různé zdroje financování činnosti TJ a zabezpečení běžného provozu při zvýšených nákladech na energie.

b. dbát na hospodárnost a účelnost při vynakládání všech získaných finančních prostředků.

c. pokračovat v běžné údržbě majetku TJ, hledat možnosti realizace akce "zateplení a fasáda sokolovny".

d. podporovat přípravy na XVII. všesokolský slet včetně zapojení členů do nácviku skladeb

4.2. oddílům TJ a odboru všestrannosti

a. propagovat a popularizovat svoji činnost ve vývěsce, na webových stránkách TJ, v Lánském zpravodaji i regionálním tisku, případně v časopise Sokol.

b. nabízet členům i ostatní veřejnosti nejrůznější pohybové aktivity, získávat další aktivní cvičence a sportovce. Vyhledávat nové cvičitelky a trenéry, dbát na jejich vzdělávání.

c. vést všechny aktivní uživatele sokolovny i hřiště k šetření majetku i energiemi.