Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány, konané dne 4.4.2024

12.04.2024

Přítomni: J. Porcalová, M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, J. Rovný, M. Píša

Omluven M. Moravec

Schůzi řídila starostka J. Porcalová.

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze. Schůzka s ředitelkou školy ohledně využívání sokolovny od 1. 4. do konce dubna 2025 proběhla. Starostka a místostarostka se sešly s dárcem, podepsána darovací smlouva, peníze jsou již na účtě. Žádost o dotaci na obec byla v termínu podána. Na opravu venkovního hřiště byla oslovena ještě jedna firma (pan Martin Štorch). Ostatní úkoly splněny. Nadále trvají úkoly: informovat sousedy o změně nájemného a napsat článek do LZ do 25. 5. o sezóně stolního tenisu.

  1. Došlá pošta, nové informace

- stále docházejí připomínky ke kauze sekretářky starostky ČOS, Výbor ČOS se sejde koncem dubna, kde budou volby na doplnění Předsednictva ČOS. Náš župní starosta bude kandidovat na člena předsednictva,

- zpráva z NSA o zahájení formální kontroly naší žádosti o dotaci v Můj klub na r. 2024,

- M. Buřičová žádá o pronájem galerie na kurz šití 25. 5.,

- T.J. žádána o pronájem sokolovny na výstavu panenek v říjnu, dosud v jednání tak, aby nebyl narušen sportovní provoz v sokolovně,

- žádost A. Kirpalové o možnost uložení nového grilu za budovou Narpy na našem pozemku, úprava terénu na její náklady.

- výzva OÚ na úklid obce na Den Země. Brigáda T.J. na úklid venkovního areálu bude svolána na sobotu 20. dubna,

- Žádost Kat. Vlčkové na pronájem sokolovny na sportovní placené aktivity,

- Starostka informovala, že T.J. má aktuálně 207 členů, dalších 7 nemá dosud zaplaceno. Velký úbytek členů u oddílu florbalu a velká obměna v AE týmech B. Ladrové.

- Revize venkovního areálu dosud neprobíhaly. Osloven byl pan Přibyl (dělá kontroly na dětském hřišti), provedl kontrolu 2. dubna, zjištěn nedostatek upevnění jedné branky, jinak vše v pořádku.

- Provoz herny v Domečku byl ukončen, výjimečně může být otevřena v případě dlouhodobějšího špatného počasí nebo pak až zase na podzim.

- do sokolského kalendáře doplněny informace o nájmu sokolovny pro ZŠ, přesný rozvrh bude pak od září 2024

- u venkovního inventáře nutno provést kontrolu a zajistit případné opravy,

- na Běh vítězství instalovat propagaci XVII. Sletu,

- vystavena faktura hasičům za pronájem sokolovny za ples.

  1. Diskuze a připomínky členů výboru

V. Nováková: je třeba zpracovat zprávu o činnosti T.J. v roce 2023 pro rejstřík/ návrh na odměnění J. Porcalové za vedení Domečku/ propagace sletu při Běhu vítězství a zajištění předávání cen.

M. Hořejší: zpracována smlouva na dar na Běh vítězství/ s panem Svobodou předběžně jednáno o možnosti vést při TJ kroužek sebeobrany/ informace o možnosti dotace od MAS na investici/ jednání o přípravě na divadlo 6. 4./ určitě požádat o dotaci u MAS na dětský den/ skupina připravující publikaci o Lánech žádá znovu o určité podklady za T.J., V. Nováková již poskytla foto i brožurku.

I. Mišková: ČEZ nám vracela část prostředků ze záloh na plyn. Diskuze o zálohách, ale shodný názor, abychom zálohy nesnižovali.

Usnesení ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané dne 4. dubna 2024

Výbor T.J.

· Bere na vědomí

- revizi venkovního hřiště a vybavení,

- věnování finančního daru panem L. Drábkem, poděkování bude zveřejněno ve Zpravodaji a pozvat dárce na některé z akcí T.J.

· Schvaluje

  • Tabulku o cenách pronájmů prostor sokolovny a hřiště T.J. K dispozici výboru T.J.

2. Nájem sokolovny pro ZŠ od dubna 2024 do dubna 2025 včetně využití volně přístupného nářadí a náčiní v přísálí a ve výčepu. Do června paušální platba 2000,- Kč za měsíc. Od září 2024 do dubna 2025 platba za hodinu 350,- Kč (dle vykázaných hodin v záznamech v sokolovně) k pokrytí nákladů za energie. Doložka ve smlouvě o možnosti úpravy nájemného při výrazné změně cen energií.

  • Pronájem galerie na kurz šití paní M. Buřičové dne 25. 5., doplnit smlouvu.
  • Pronájem sokolovny paní K. Vlčkové na sportovní aktivity od října 2024 do května 2025 za komerční cenu ve volných hodinách v sokolovně.
  • Bezplatné uložení grilu paní A. Kirpalové na pozemku T.J, který výbor určí dnes po schůzi. Případnou úpravu terénu si zajistí p. Kirpalová sama.
  • Uspořádání brigády na úklid venkovního prostranství, a to v sobotu 20. dubna od 9:30 hodin. Propagaci zajistí vedoucí oddílů a M. Hořejší a J. Porcalová.

· Ukládá

M. Hořejší: nechat zhotovit cedulku o bezpečnosti na cvičební stroj na hřišti/ projednat se správcem prohlídku a opravu venkovního nábytku a opravu upevnění branky podle požadavků revize/ zpracovat a odeslat zprávu o činnosti T.J. v r. 2023 pro rejstřík (osnovu dodá V. Nováková)/ pokračovat v jednání s p. Svobodou o kurzu sebeobrany s možností využít středu a pátek na zkoušku před tréninky ST v měsících květnu a červnu/ zjistit možnosti podat žádost o dotaci u MAS na fasádu a zateplení sokolovny/ podat žádost o dotaci k MAS na pořádání dětského dne/

J. Porcalové a V. Novákové: zajistit propagaci Sletu při Běhu vítězství

I. Miškové: zajistit občerstvení na brigádu 20. 4.

Všem členů výboru a cvičitelkám a trenérům: pozvat členy na brigádu 20. 4 od 9:30 hodin