Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 3.1.2023

10.01.2023


Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová ,J. Rovný, I. Mišková, M. Píša

Omluveni: M. Hořejší, M. Brožek

1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly byly splněny.

2. Došlá pošta, různé informace

-výbor se seznámil s novým číslem Sokolského zpravodaje, kde se píše o naší TJ. Bude využito ve vývěskách k propagaci TJ

-20. února proběhne schůze župního výboru v naší TJ

- hodnocení Přástek, divadla, volejbalového turnaje a Silvestra. Vše proběhlo hladce, Pochvala správci za vzorný úklid po všech akcích. Kladně hodnocen finanční přínos ze sokolské kavárny při Přástkách.

- starosta má několik žádostí o možnost uspořádat narozeninové oslavy v Domečku (termíny jsou v kalendáři). Tyto akce bude mít na starosti B. Rovná. Účtovat se bude 300,- Kč/hod. Nájemce předá hernu v takovém stavu, jak ji převzal. Úklid WC zajistí správce. Při prvním pronájmu se zkusmo odečte spotřeba elektřiny a plynu, podle toho se případně upraví další nájem.

- Lesní správa oznámila změnu termínu plesu - na 10. březen.

- starosta přeposlal všem nabídky školení a seminářů Ústřední školy ČOS

- do klubovny bylo zřízeno PC pracoviště s MS Office včetně tiskárny pro potřeby členů výboru jako sdílené úložiště dokumentů. Zaškolení pro uživatele zařídí starosta.

- Změna ve výši placení členských příspěvků. Stokorunová částka jako sletový příspěvek zahrnuta letos a příští rok do členských příspěvků, takže se bude platit 300 a 600Kč. V té souvislosti debata o výši oddílových příspěvků. Projednána změna - viz usnesení.

- Byl zakoupen badmingtonový set včetně sítě a míčků, možno využívat v sokolovně. Obal - bednu na toto vybavení zajistí M. Moravec.

3. Hospodaření, finance

Starosta a hospodářka seznámili členy výboru se stavem na účtu a na hotovosti. Z NSA jsme obdrželi zprávu o získání dotace na provoz a údržbu ve výši cca 68000,- Kč v roce 2022. Bude řádně vyúčtováno v souladu s ostatními dotacemi (župa, NSA a Obec). Krajský úřad vypsal novou výzvu na investiční akce ve sportu, diskuze o možnosti požádat o dotaci na výměnu kotle.

4. Šetření energiemi

Správce provádí denní odečet spotřeby plynu. Skončila nám fixace, zvýšili jsme odváděné zálohy, nyní jsou ceny zastropované. Budeme provádět samoodečet kvůli účtování.

5. Diskuze, příspěvky členů výboru

-J. Rovný : jedná o revizi plynového kotle, zajistí revizi spalinové cesty a na hasicí přístroje se firma ozývá sama

-I. Mišková: přednesla návrh na zřízení spořícího účtu TJ s jednodenní výpovědní lhůtou. Poptá se na možnost výměny kotle.

-M. Píša: navrhl vyměnit světla na jevišti za úspornější.

-M. Moravec: informoval o prosincových turnajích ST. 21.12. Kachna-cup, 26.12. turnaj dvojic (účast 9 dvojic, vyhráli hráči z Rakovníka), 31.12. veřejný silvestrovský turnaj (účast 16 hráčů, z toho 3 ženy), 14. ledna proběhne u nás další kolo regionálního turnaje mládeže a začínají odvety mistrovských utkání dospělých.

-V. Nováková: navrhla zakoupit pro potřeby TJ indukční dvouvařič (na Přástky, na divadla a na turnaje ST). Připomněla, aby před plesem obce byl proveden větší úklid ve sklípku a kuchyni. Upozornila, že je potřeba provést inventuru a řádně zaevidovat všechny nové nákupy. Předala starostovi termíny nohejbalu ve 2. pololetí 2022 kvůli fakturaci.

- M.Zelenka" informoval o vánočním turnaji volejbalistů a o nárůstu členů v oddíle.

J. Porcalová: upozornila, že podle počtu členů bychom měli odebírat 2ks Sokolského zpravodaje.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 3. ledna 2023

Výbor TJ Sokol

I. Schvaluje

- Zřízení spořícího účtu TJ (zajistí I. Mišková)

- Změnu v placení oddílových příspěvků takto: děti a mládež do 18 let 500,- Kč, senioři 300,- Kč, ostatní 600,-Kč

- Nákup indukčního dvouvařiče pro potřeby TJ (zajistí V. Nováková)

-

II. Ukládá

1. Starostovi: vyhotovit smlouvy na pronájem Domečku na narozeninové oslavy/ vyfakturovat placený nohejbal/ informovat členy výboru jako uživatele PC pracoviště v sokolovně/ vydat pokyny k provedení inventury

2. V. Novákové a I. Miškové: zjistit firmy na realizaci výměny kotle v sokolovně včetně předpokládaných nákladů a dát jako podklad pro žádost o grant ke KÚ

3. I. Miškové + J. Porcalové: dle pokynů řádně a včas vyúčtovat všechny dotace, případně zpracovat žádost na investice. Zpracovat požadované statistiky

4. M. Píšovi: předložit výboru návrh realizace výměny světel na jevišti včetně nákladů

III. Bere na vědomí, že 20. února proběhne župní výborová schůze v naší TJ

Příští schůze výboru se bude konat 7. února 2023