Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 3.10.2023

06.10.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Hořejší, M. Moravec, J. Porcalová, M. Píša, J. Rovný

1. Kontrola úkolů z minulé schůze. Splněny úkoly: nákup nové tiskárny/další klíč pro cvičitelku/ nová smlouva s ČEZem (chybí pouze podpisy)/ návrhy na nákup vysoušečů rukou/

Nadále trvají úkoly: připravit nové smlouvy s nájemci pozemků/ dokončit jednání o pronájmu Domečku na kurzy šití/ pokračovat v jednání o nákupu triček TJ/ urgovat opravu plynového kotle/ vyhotovit zákazové cedule na hřiště/ kontaktovat župního starostu ohledně zpracování energetického auditu sokolovny/ nákup čisticích prostředků podle požadavků správce.

Starosta poděkoval za přípravu a organizaci Sletové štafety dne 28.9. J. Porcalové a M.Hořejší. Zúčastnilo se 25 běžců, kteří naběhali 42km. Výsledky i s poselstvím byly doručeny na ČOS.

2. Došlá pošta, různé informace

- termíny kurzu šití jsou zaneseny do kalendáře, nutno připravit smlouvu

- 18. 10. pronájem sokolovny na burzu (podmínky stejné jako minule), vyhotovit smlouvu

- od 5. října pokračuje placený nohejbal v sokolovně od 16:30 do 18 hodin,

- Obec žádá o pronájem sokolovny na "Přástky" dne 9. prosince, hodlá využít i galerii.

. Obec žádá o pronájem sokolovny na divadlo a ocenění "Klobouk" dne 30. prosince.

-Doručena nabídka na objednávku propisek s nápisem TJ, neakceptujeme.

-Na župu odeslán návrh na ocenění M. Moravce za práci s mládeží. Bude mu předáno na župní oslavě dne 7. října.

3. Finance a související

Hospodářka informovala výbor o stavu prostředků v pokladně, na účtu a spořícím účtu. Obdrželi jsme fakturu – vyúčtování vody s doplatkem 2360,- Kč. Čtvrtletní zálohu platíme ve výši 8640,- Kč. Vyúčtování spotřeby elektřiny s přeplatkem 1650,- Kč a návrhem změny ve výši záloh (místo 5300,- Kč snížená na 4760,-).

4. Provoz sokolovny, údržba

V kuchyni ve sklípku bojler vyhazuje pojistky, nutno nechat opravit nebo koupit nový. S úklidem sokolovny je výbor spokojen, požádat správce, by občas provedl úklid i v Domečku a klubovně.

5. Diskuze, různé

J. Porcalová: od 1. listopadu každou středu od 9 do 12 hodin bude zaveden zkušební provoz herny pro děti – Domečku. Propagace v LZ, na webu a FB. Dohled zajistí bezplatně Jana P.

Žactvo potřebuje rozšířit hodiny kvůli nácviku na slet, a to vždy ve čtvrtek od 13:30 do 14:30 hodin. Na sobotu 14. 10. dojednána vycházka – instruktáž s kvalifikovaným instruktorem jak používat hole NW. Sraz v 10 hodin u Lesní správy asi na 2 hodiny. Hole si lze telefonicky zamluvit u J. Porcalové. Od 19. října bude pokračovat cvičení M. Moravcové v pondělí a ve čtvrtek od 18 hodin.

V. Nováková: informovala o akci paní senátorky Šípové 'Na kole z Kladna do Lán", která proběhla 30. září. Účast asi 20 jezdců s dojezdem do Pamětní síně A. Masarykové. Paní senátorka se pochvalně vyjádřila o akcích v Lánech i o činnosti naší TJ.

M. Hořejší: tlumočila žádost obce o pronájem sokolovny na 30. prosince, rezervace zajištěna, nutno domluvit podrobnosti. 20. října budeme pořádat divadelní představení. V ten den dopoledne od 9 hodin se budou připravovat židle na sál a na občerstvení, od 18 hodin a po divadle bude opět sokolská kavárna (vyrobíme chlebíčky a ženy požádáme o domácí pečivo). Vstupenky jsou v předprodeji na Obci a v B. statku. Navrhla, abychom již určili termín sokolského dětského dne v roce 2024. Po diskuzi navržen (s ohledem na sletové akce) termín 1. nebo 2. června.

M. Moravec: 30. září zde byl pořádán jeden z regionálních turnajů mládeže. Účast 18 dětí. Stolní tenisté začínají hrát mistrovské soutěže, termíny jsou zaneseny v kalendáři.

J. Rovný: dohaduje provedení revize elektro a dále je třeba provést revizi kotle v Domečku a v bytě správce.

M. Píša: informoval výbor o možnostech pořízení vysavačů na ruce na WC. Do divadelního představení se pokusí zajistit také nákup nových úspornějších reflektorů na jeviště (schváleno již dříve).

M. Zelenka: nejprve vyzdvihl velmi dobrou práci všech členů výboru. Poté oznámil, že k dnešnímu dni rezignuje na post starosty TJ z osobních důvodů a rezignaci podal i písemně (je založeno u originálu zápisu ze schůze).

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 3. října 2023

Výbor TJ Sokol Lány

 • Bere na vědomí

rezignaci Martina Zelenky na funkci starosty TJ a člena výboru TJ, a to k 3. říjnu 2023. Písemným prohlášením se zavázal, že do 30 dnů zajistí odpovídající předání funkce. Dle Stanov ČOS výbor povede do řádné volby starosty místostarostka M. Hořejší.

· Schvaluje

 1. Pronájem sokolovny Obci a Divadlu na akci 30. prosince.
 2. Pronájem sokolovny na obecní Přástky 9. prosince s výhradou, že nesouhlasí s prodejem občerstvení jiných stánkařů, protože Sokol bude nabízet svoje občerstvení.
 3. Pronájem sokolovny na rekreační nohejbal od 5. října za stejných podmínek jako vloni.
 4. Ponechání výše záloh na elektřinu jako dosud (tj. 5300,- Kč)

· Ukládá (viz též bod Kontrola usnesení na začátku zápisu)

 1. M. Zelenkovi: přeúčtovat spotřebu vody správci/vyhotovit formulář na předání klíče od sokolovny cvičitelce
 2. V. Novákové: projednat s firmou Montyservis provedení revize kotle v Domečku a v bytě správce a provedení opravy (výměny) bojleru v kuchyni.
 3. J. Rovnému: zajistit s členy oddílu volejbalu snesení židlí z jeviště pro divadlo 19.10.
 4. M. Píšovi: dopracovat návrh na nákup vysoušečů na ruce a obeslat výbor k rozhodnutí
 5. I. Miškové: informovat paní účetní a předsedkyni kontrolní komise o rezignaci starosty. Připravit smlouvu na pronájem paní Buřičové a na nohejbal.
 6. M. Hořejší: převzít od M. Zelenky veškeré písemnosti, přístupová hesla a další věci a do valné hromady řídit práci výboru TJ. Svolat operativní schůzku zbývajících členů výboru k zajištění bezproblémového chodu a provozu TJ.