Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 4.4.2023

11.04.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Hořejší, J. Rovný

Omluveni: M. Píša, M. Moravec, J. Porcalová

1. Kontrola úkolů

Úkoly k zajištění valné hromady splněny, VH proběhla bez problémů. Motorovou kosu opravil správce, sekačku dát do řádného servisu (Patera Velká Buková). Nadále trvá úkol zadávání údajů ČEZu a předat přístupové údaje na portál ČEZ.

2. Správa sokolovny

Správce vyrobil lavice do šatny ke sprchám, zbývá zakoupit lino a zrcadlo. Hotov je upravený stojan na BOSU. Zpřístupnit již venkovní WC a sledovat pořádek venku v areálu. Výbor souhlasil s dočasným umístěním přívěsného vozíku v areálu TJ.

3. Došlá pošta, informace

-pro florbal byla zakoupena brankářská výzbroj, trenérovi J. Seibertovi zaplatí TJ potřebné školení, oddílu nabídnuta možnost jednou měsíčně si 2 hodiny zahrát v hale na Stochově, TJ proplatí nájem.

- Do sokolovny byl zakoupen rudl na přepravu těžkých věcí.

- p. Švolba požádal o pronájem sokolovny na soukromou oslavu dne 13. 5. . Výbor projednal podmínky pronájmu.

- Policie ČR žádá o pronájem areálu na sportovní soutěže dne 11. 5. od 8 do 16 hodin.

- Výbor počítá s využitím sokolovny pro školní TV po dobu rekonstrukce tělocvičny ve škole.

- ZŠ Lány žádá o pronájem areálu (v případě nepříznivého počasí i sokolovny) na den 21. 9.

- Starosta informoval o akci vítání nových občanů Lán, které se zúčastnil 19. 3. v Muzeu TGM

- 1. dubna proběhl pronájem "Domečku" na oslavu. Je již zaplaceno.

- Starosta informoval o nabídce M. Husákové (která pracuje v odboru sportu ČOS) pomoci TJ při propagaci nebo s drobnými odměnami pro soutěže. Zprávu doplnila V. Nováková.

- 3. dubna proběhla revize velkého plynového kotle. Dle vyjádření odborníka je kotel v dobrém stavu, po odstávce budou jen vyměněna ložiska.

- Při Běhu vítězství nebude přítomen starosta ani místostarostka.

- Firma Tomášek provedla prostřih stromů na cvičišti.

- Projednány úkoly z župní valné hromady (přehled o sportovních akcích, dokumentace činnosti TJ po roce 1998 a žádosti o dotace na všestrannost a na sport).

- Starosta informoval výbor o žádosti Obce zpracovat pro připravovanou novou publikaci o Lánech příspěvek za TJ Sokol.

4. Žádost o dotaci k obci

Na výzvu Obce výbor projednal obsah – zaměření žádosti na rok 2023. Budeme požadovat příspěvek na energie(na provoz), na drobnou údržbu a opravy jednak v sokolovně, jednak ve venkovním areálu. Další položkou bude organizace Dětského sportovního dne a příspěvek na sportovní činnost. Požádáme o 250 000,- Kč.

5. Finance

TJ platí měsíčně zálohu na plyn 17000,- Kč, na elektřinu 5300,- Kč a na vodu 7000,- Kč. O stavu prostředků na účtu a na hotovosti informovala hospodářka. První letošní stav členské základny pro ČOS byl uzavřen ke dni 31. března. Dosud chybí vybrat část příspěvků v oddíle florbalu a v aerobiku.

6. Příprava brigády

Výbor rozhodl o uspořádání brigády na úpravu venkovního areálu před sezónou v sobotu 22.4. od 9 hodin. Obsah: úprava volejbalového kurtu, vyhrabání trávníku, pověšení sítí, atd. Vyzvat účastníky pétanque, aby se též zapojili. Bude zakoupena antuka a na obci vyzvednuty igelitové pytle. Obec požádáme o odvoz staré antuky.

7. Různé, diskuze

V. Nováková – životní jubileum V. Hořejší/ upozornila na vyhodnocení křivoklátského kolektivu mezi nejlepšími (viz časopis Sokol) a připomněla, že my neumíme naši činnost a úspěchy "prodat".

M. Hořejší: na pátek 19. května je zajištěno divadelní představení souboru V.A.D z Kladna. Začátek ve 20 hodin, od 18 hodin divadelní sokolská kavárna, do níž ženy připraví občerstvení. Požádala oddíl volejbalu nebo ST o sundání židlí před divadlem. Dále hovořila o přípravě dětského sportovního dne 4. června, na který potřebuje cca 20 pomocníků – organizátorů z řad TJ. Uvítá i další nápady, jak tuto akci udělat přitažlivou. Svolá organizační výbor k přípravě.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4. dubna 2023

Výbor TJ

Ukládá

M. Zelenkovi: připravit smlouvy na pronájmy p. Švolbovi a Policii ČR/ po zpracování žádosti tuto nejdéle do 15.4. odeslat obci/ poptat firmu Tubeko kvůli opravě sportoviště/ s obcí dohodnout odvoz antuky po brigádě a obstarat pytle na odpad/ se Z. Fenclovou projednat podíl pétanq. hráčů na úklidu hřiště

J. Rovnému: po odstávce plynového kotle zařídit opravu ložisek

I. Miškové: zpracovat žádost o grant k obci podle pokynů výboru a předat starostovi/ zajistit nákup špekáčků na brigádu

M. Moravcovi: zpracovat a do 9.4. poslat na župu přehled o sportovních akcích za rok 2022

V. Novákové: připravit pro obec text (případně s dokumenty) pro knihu o Lánech/ informovat organizační výbor Běhu o nepřítomnosti starosty/ pokračovat ve vedení sokolské kroniky k dokumentování činnosti TJ po roce 1998

Všem vedoucím oddílů: pozvat členy na brigádu na 22. dubna od 9 hodin/ požádat členky o pomoc při zajištění sokolské kavárny před divadlem 19. 5.

Příští schůze výboru se uskuteční v úterý 2. května od 19 hodin.