Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 5.9.2023

19.09.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Hořejší, M. Moravec, J. Porcalová, M. Píša, J. Rovný

Jako host: správce I. Kepsa

1. Kontrola úkolů z minulé schůze. 

Splněny úkoly: fakturace Policii, dořešen příspěvek pro ATL ( od nich dosud peníze neuhrazeny), proběhla platba za soustředění, uskutečnila se brigáda na mytí oken ( účast pouze 4 ženy seniorky, kritika, že byla špatná propagace!) V platnosti zůstávají úkoly viz zápis ze schůze 6.6. : nové smlouvy pro nájemce pozemků, návrh na nákup potisku triček TJ, oprava kotle, zákazové cedule na hřiště

2. Správce

Úkoly mu uložené splněny. Areál průběžně udržován, s úklidem spokojenost. Správce oznámil, že již má vyřízen trvalý pobyt v ČR. Připomenuta mu příprava areálu na jarmark a vatru 16.9. Správce sepíše požadavek na nákup čisticích a hygienických prostředků, které nakoupíme v Makru.

3. Došlá pošta, různé informace

- spolek Naše Lány žádá o pronájem sokolovny na burzu oblečení 18. října dle obvyklých podmínek. Upozornit, že vzhledem k nácviku na slet bude sokolovna volná až od 21:30 hodin.

- žádost členky a cvičitelky TJ na pronájem galerie na kurz šití na dva víkendy v měsíci vždy na 8 hodin. Diskuze k tomu.

- Nohejbalisté požádali o přesun tréninků na pozdější hodinu. Nelze vyhovět, protože by to narušilo pravidelné činnosti TJ.

- Starosta předal M. Moravcovi informaci ze župy o výši grantu pro ST s nutností vyúčtování do 15. 11.

4. Finance

Starosta a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků TJ. V souvislosti s tím se diskutovalo o návrzích: nákup barevné tiskárny do klubovny a o nákup vysoušečů rukou na WC před plesovou sezónou. Obdrželi jsme dvě dotace od NSA a to 64800,- Kč pro žactvo a AET a 54144,- Kč pro florbal a ST. Část prostředků už byla čerpána. Zbytek je třeba dočerpat. Hospodářka navrhuje, abychom vyúčtování dotace od obce provedli do konce kalendářního roku.

5. Provoz sokolovny a areálu

- na obecní akci JARMARK bude vyhověno všem požadavkům organizátorů (včetně zapůjčení ledničky), správce zajistí prázdné koše na odpadky, posekání trávy, čistotu WC, otevření vrat na Ohradech

- od 5. září běží již pravidelný provoz dle rozvrhu, který připravila J. Porcalová.

-v poslední době se venkovní areál stal opět místem, kde starší mládež ničí majetek (věší se na koše apod). Všichni členové výboru si budou všímat a v případě nutnosti tuto mládež na nevhodné chování upozorní.

- v kalendáři TJ na webu je třeba doplnit tréninky a akce ST a volejbalu.

6. Diskuze, návrhy členů výboru

J. Porcalová: žádá o další klíč od sokolovny pro cvičitelku RaD/ navrhuje zprovoznit Domeček od října jednou týdně ve středu od 9 do 12 hodin, ona sama by odemykala a byla přítomna bez nároku na odměnu . K tomu se rozvinula diskuze, výbor se záměrem souhlasil, zbývá dořešit technické záležitosti – úklid, poplatek, název, propagace atd. / dále navrhla využít školeného instruktora a uspořádat akci – instruktáž na pochod s NW holemi / pro sletový nácvik bude využívat čas po cvičení v úterý od 21 hodin/ připravuje akci v rámci Sokol spolu v pohybu na 28. září nazvanou Štafeta vážně nevážně, o případnou pomoc se ozve vedoucím oddílů.

M. Moravec: sleduje spotřebu energií v sokolovně, přednesl stávající nabídky od různých dodavatelů plynu, rozhodneme se ve 2. polovině září, až budou nové ceníky. Elektřinu máme zafixovanou do ledna 2025. Tlumočil žádost tenisového trenéra o pronájem sokolovny na komerční tréninky dětí někdy v odpoledních hodinách, aby nenarušil naši činnost. Výbor by souhlasil za platný komerční nájem 600,- Kč/hodinu. Na letním soustředění stolních tenistů bylo 10 našich hráčů, z toho 4 do 18 let věku. Oddíl má již rozpis některých soutěží a turnajů, bude zaneseno do kalendáře. Pravidelné tréninky již zahájeny.

M. Hořejší: vyjednala divadelní přestavení kladenských ochotníků na pátek 20. října od 19 hodin, od 18 hodin by opět byla sokolská kavárna. Při příměstském táboru využívají velkou lednici v suterénu jen na omezenou dobu. Při příští organizaci je třeba počítat s nárůstem nájmu kvůli spotřebě elektřiny.

J. Rovný: informoval o zdlouhavém jednání a neustálém odkládání opravy plynového kotle s technikem, snad se podaří do zahájení ropné sezóny realizovat. Za MŠ vznesl dotaz, zda může MŠ i nadále počítat s využívání sokolovny vždy v úterý od 10 hodin.

V. Nováková: po diskuzi k předchozímu rozhodla, že sletový nácvik se seniorkami bude probíhat před jejich cvičením, nikoliv až po, jak původně přepokládala. Měla by být zorganizována náhradní brigáda na domytí zbývajících oken (Domeček, výčep, chodba na schodišti).

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 5. září 2023

Výbor TJ

· Schvaluje

  1. pronájem sokolovny na burzu 18. října za obvyklých podmínek
  2. pronájem galerie na kurz šití souhlasí s konáním kurzu šití, podmínky sdělí žadatelce starosta a dohodne i ostatní organizaci
  3. organizování "Domečku" vždy ve středu od 9 do 12 hodin za částku 70,- Kč za 1 dítě, 100,- Kč za dvě děti
  4. uspořádání štafetového běhu 28. září

· Ukládá

  1. M. Zelenkovi: zajistit nákup barevné tiskárny/ pořídit další klíč od sokolovny pro cvičitelku/ spojit se se župním starostou ohledně zpracování energetického auditu
  2. M. Moravcovi: sledovat trh s plynem a dát vědět členům výboru -k rozhodnutí o změně dodavatele/ řádně vyúčtován dotaci od župy pro ST do 15. listopadu/
  3. M. Píšovi: zjistit možnosti umístění el. vysoušečů rukou na WC a předložit návrh na jejich nákup
  4. J. Porcalové: zorganizovat akci " Štafeta" 28. září, oslovit ostatní členy výboru a vedoucí oddílu ohledně pomoci – spolupráce a propagace
  5. V. Novákové: podle soupisu od správce zařídit nákup čisticích a hygienických prostředků

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 3. října 2023 od 19 hodin.