Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 6.6.2023

12.06.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Hořejší, M. Moravec, J. Porcalová, M. Píša

Omluveni: J. Rovný

1.Kontrola úkolů z minulé schůze – všechny úkoly byly splněny. Poděkování správci za upevnění desek na okna před divadlem.

2. Správa sokolovny

Plynový kotel je již vypnutý, nutno zajistit plánovanou opravu. Během května se ztratila na sokolovně ukrajinská vlajka. V té souvislosti diskuze o možnosti – nutnosti úpravy výlezu(žebříku) na střechu. Správce průběžně seká trávu a provádí běžný úklid budovy.

3. Došlá pošta, nové informace

- fakturace za příměstský tábor s MAS proběhla,

- 11.5. bez závad proběhl nájem hřiště pro Policii ČR, je třeba vystavit fakturu za pronájem

- projednána nabídka na tisk triček s nápisem Župy Budečské. Spolu s tím padl návrh na vyhotovení triček s potiskem TJ Sokol Lány.

- spolek Bubákov měnil statut, naší TJ se změna netýká

- paní Trnková kontaktovala starostu ve věci pronájmu sokolovny na cvičení žen s dětmi. Jednalo by se o komerční aktivitu. Znovu se se zájemkyní spojí starosta.

- na 2. září žádají dvě členky TJ o pronájem sokolovny na soukromou oslavu

- hasičí žádali o zapůjčení dřevěných schůdků na svou akci 10. 6.

- starosta vyplnil a odeslal dotazník pro NKÚ ohledně spokojenosti s NSA

- projednán dopis ČOS ohledně možností dotace na investici, naše TJ nemůže využít

- vedena diskuze o pronájmu sokolských pozemků a změně nájemních smluv panu Válovi a Tesaříkovi

- starosta informoval o zlomené větvi na jedné z nových lip, pan Tomášek zajistil nápravu.

4. Finance

Obdrželi jsme polovinu z dotace od obce a jednu dotaci od NSA. Diskuze o výši příspěvku pro aerobik tým za soutěže a pro stolní tenisty na soustřední. Hospodářka informovala o stavu prostředků na účtu a v pokladně. První část faktury za členské příspěvky podle stavu k 31.3. byla proplacena, nyní je opět několik nových členů, takže bude druhá faktura za stav k 30.6.

5. Diskuze, příspěvky členů výboru

J. Porcalová: během prázdnin chceme pokračovat ve cvičení seniorek a žen (úterý 9-10 hodin a 20 – 21 hodin). Koncem září opět proběhne akce Sokol spolu v pohybu, tentokrát zaměřena na Sletovou štafetu. Navrhuje udělat sokolskou akci 28. září, podrobný návrh předloží na schůzi v září. Upozornila na nutnost vyznačit výrazněji zákaz vodění psů a kouření na hřišti.

I. Mišková: obdržela doklady k vyúčtování účasti dětí na závodech Medvědí stezkou. Není dosud uzavřeno vyúčtování Běhu vítězství, čeká se na zaslání příspěvku župy.

M. Píša: technické zázemí při divadle proběhlo bez problémů, plánuje zakoupit žárovky a nová světla na jeviště (jak to bylo schváleno už dříve).

M. Moravec: 2 stávající trenéři ST absolvovali potřebné doškolení. V srpnu pojednou opět stolní tenisté na soustředění, z toho 2 tenisté ve věku do 18 let. Poplatek činí 7800,- Kč, požádal o možnost příspěvku těmto dvěma členům. Oddíl bude trénovat jeden den v týdnu ještě v červnu. Sezónu hodlají zahájit již 23. srpna.

V. Nováková: upozornila na významná životní jubilea v nadcházejícím období a tlumočila poděkování od jubilantů, kterým jsme již blahopřáli. Dotázala se, zda MAS Svatováclavsko neplánuje nějaké dotace pro spolky. Informovala o průběhu župního přeboru předškoláků u nás 3. 6. Zúčastnilo se celkem 63 dětí, z toho 11 lánských. Jeden hoch dosáhl na 3. místo ve své kategorii.TJ obdrží fakturu za startovné lánských dětí. Informovala, že od září začne nácvik sletových skladeb a bude potřeba vyčlenit nějakou hodinu v sokolovně na nácvik žen. V 2. polovině srpna zorganizujeme brigádu na generální úklid sokolovny (zkorigovat se zahájením tréninků ST!).

M. Hořejší: hodnotila akci Sportovní dětský den 4. 6. jako velmi úspěšnou, podílelo se na ní 52 dobrovolníků a pomocníků. Poděkovala všem za pomoc, společnými silami se akce velmi vydařila, i počasí se vydařilo. Má kladné ohlasy od účastníků a to nejen lánských. Výnos ze vstupu a občerstvení je 18606,- Kč. K akci se vyjádřili i ostatní členové výboru, vyzdvihli největší podíl M. Hořejší na přípravě i organizaci. Postřehy pro příště: zajistit zdravotní službu a zvážit zřízení el. přípojky přímo někde u střídačky. Dále M. Hořejší informovala, že další představení divadla V.A.D z Kladna je domluveno na pátek 20. října.

Usnesení ze schůze výnoru TJ Sokol Lány konané dne 6. června 2023

Výbor TJ Sokol Lány

Schvaluje: příspěvek na nákup nové ukrajinské vlajky/ pronájem sokolovny 2. září pro dvě členky TJ na soukromou oslavu/ zapůjčení dřevěných schůdků hasičům na 10.6./ úhradu poloviny nákladů na soustředění mladých tenistů/ úhradu startovného dětem z Lán na přeboru předškoláků

Ukládá

M. Zelenkovi: vyhotovit fakturu za pronájem hřiště Policii ČR/ kontaktovat paní Trnkovou ohledně žádosti o pronájem sokolovny na cvičení/ připravit pro výbor návrhy nových smluv na pronájem pozemků panu Válovi a Tesaříkovi/

I. Miškové: zjistit možnosti ohledně nákupu a potisku triček s nápisem TJ, dát vědět členům výboru/ dořešit příspěvek pro aerobik tým za soutěže a proplatit dvěma stolním tenistům polovinu nákladů na soustředění

J. Rovnému: během odstávky kotle zajistit plánovanou opravu plynového kotle

J. Porcalové: zjistit u B. Ladrové počty členů TJ na soutěžích / připravit návrh akce Sokol spolu v pohybu

M. Moravcovi: nechat tisknout cedule o zákazu kouření a vodění psů na hřiště

V. Novákové: zorganizovat ve 2. polovině srpna brigádu na velký úklid v sokolovně

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 5. září 2023.