Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. prosince 2022

11.12.2022

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová ,J. Rovný, I. Mišková, M. Hořejší

Omluveni: M. Píša

1.- Kontrola úkolů

Trvá úkol zjistit podrobnosti o možnosti konání běžeckého závodu. Ostatní úkoly byly splněny.

2. Provoz sokolovny

Znovu kontrola a přenastavení termostatu topení na sále od 5. prosince. Správce zapisuje denní spotřebu plynu, dělají se měsíční odečty. Ochranné sítě na hřišti odstraněny, zbývá odvézt sítě do sběrného dvora. Hospoda Narpa si uložila na střídačce letní nábytek. Nyní v sobotu velká akce- Přástky, sraz na přípravu je v pátek v 18 hodin. Na 31. prosince plánuje oddíl volejbalu oslavu Silvestra v sokolovně. 30. 12 divadlo a předsilvestrovská zábava - pořadatel Obec, za úhradu energií. 31. 12. dopoledne silvestrovský turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost.

3. Došlá pošta, různé informace

- Starosta odeslal do redakční rady časopisu Sokol potřebné doklady k článku o naší TJ. Nevíme, kdy to bude v časopise zveřejněno.

- p. Vítek zrušil žádost o zapůjčení židlí. Bez úspěchu skončilo další jednání o pronájem Domečku s paní A. Buškovou.

- SOU Píska se předběžně informovalo o možnosti pronájmu sokolovny na ples v sezóně 2023-24.

- starosta měl jednání s panem Lodesem, který chce nabídnout dětem další sportovní vyžití - v sokolovně , zatím bez konkrétních požadavků.

-Využijeme nabídku a zakoupíme velký sokolský kalendář.

- Nákup PC včetně tiskárny do sokolovny pro potřeby členů výboru. Dotaz k členům, zda někdo nemá k dispozici kancelářský psací stůl, který bychom využili u PC.

- Firma KROMAT poskytla reklamu své firmy, která bude umístěna na sále.

- paní Karolína Trnková žádá o pronájem galerie na dětskou oslavu 7. nebo 8. 1. Vyřizuje starosta.

4. Finance

Starosta a hospodářka informovali o stavu financí na účtu a v pokladně. Dále bylo jednáno o vyúčtování dotace Můj klub 2022 a dotace ze župy. Budou zakoupeny další dvě žíněnky a staré těžké kožené budou přenechány TJ Sokol Kačice. Žádost o grant Můj klub 2023(sporty) byla v termínu odeslána.

5. Informace členů a z oddílů

- J. Rovný - bude objednávat revizi na velký kotel

M. Moravec - oddíl pravidelně trénuje. Poděkování M. Píšovi na zprovoznění ozvučení, které oddíl využívá při turnajích. Oddíl plánuje na 26. 12. vánoční turnaj dospělých a 31.12. veřejně přístupný turnaj ve ST .

M. Hořejší - tlumočila požadavek nohejbalistů, aby se tolik netopilo při jejich trénincích. Informovala, že na jaře se uskuteční další představení divadla V.A.D., termín je v jednání.

J. Porcalová informovala o rozdání "odměn" ze soutěže Hýbeme se hezky česky. Požádala o souhlas s nákupem drobných odměn cvičitelkám.

V. Nováková - upozornila na otevřená okénka dole v propadle (nebezpečí v případě velkého mrazu) a na nutnost před plesem Obce provést větší úklid dole ve sklípku. Informovala o pohřbu bývalého starosty M. Davida, kterého se zúčastnila a položila kytici za TJ.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 6.12. 2022

Výbor TJ

· Schvaluje

  1. Nákup PC a příslušenství pro potřeby TJ
  2. Odpis starých kožených žíněnek, které budou předány do TJ Kačice
  3. Nákup odměn pro cvičitelky a trenéry (zařídí vedoucí oddílů)
  4. Pronájem sokolovny Obci 30.12 večer za úhradu energií

· Ukládá

  • V. Novákové : zařídit odvoz sítí do sběrného dvora/ odečíst a zapsat stav

energií při Přástkách/

  • J. Porcalové zajistit nákup velkého sokolského kalendáře
  • I. Miškové - zařídit předplatné časopisu Sokol na rok 2023

Příští schůze výboru se bude konat 3. ledna 2023.